Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez'e (AÇIK MEKTUP)

31 Temmuz 2016


Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez
Diyanet İşleri Başkanı

(AÇIK MEKTUP)

      Sayın hocam,

      Karanlık odaklara dönüşen, iblisleşen, canileşen, kula kulluk yapan zihniyetin, sinsi hesaplarla çeteleşerek, DEVLETE ve MİLLETE hunharca neler yaptıklarını, 15 Temmuz 2016 günü görmüş olduk. Hürriyet ve Demokrasiyi şiar edinen bir milletin nelere muktedir olduğuna da şahitlik ettik. Bu vesileyle, demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

      Sayın Hocam,

      Size, İslâm tasavvuf düşüncesini, boyutlarını ve tarihi sürecini hatırlatmanın, haddim olmadığının bilincindeyim.

      İslâm tarihinin her döneminde, tasavvufun derunîliğinden kopan, “çıkar ilişkisine giren”, “siyasî projelere” nüfus eden, “ekonomik sektörlerde” yer alan ve İslâm’a daima zarar veren, tarikat ve cemaatlerin varlığını hepimiz az-çok bilmekteyiz.

      Sayın Başkan,

      Aşağıda, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden buraya aldığım, sizce ve ilgilenenlerce bilindiğine inandığım uzunca bir TARİKAT listesini, bilmeyenlerinde bilmesini sağlamak amacıyla, bilginize sunuyorum. Ve mutlak inanmış, imân etmiş bir kişi olarak, Yaratan’ın aklî melekelerimi muhafaza etmeğe izin verdiği sürece, O’nun, Kur’an’ı Kerim’in ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’dan başkasına, inanmayacağımı ve irademi teslim etmeyeceğimi belirterek;

      -  “Yüce Mevlâ’nın” gönderdiği Kur’an’ı Kerim “apaçık” elimizde, gönlümüzde dururken, O’nu okuyup anlarken, özellikle günümüz dünyasında, tarikat ve cemaatler, hangi hesabın peşinden koşmaktadırlar? Biz cahillere (!) sizin anlatmadığınız, anlatamadığınız ve anlayamadığımız neleri öğretmeye kalkışmaktadırlar? Kendi vicdani sorumluluğu ile dinini seçmiş ve iman etmiş insanlara neden musallat olurlar. Cahil veya aydın, herkesim den insan, neden iradesini bu şeyhlere, şıhlara ve melelere teslim eder? Neden mürit olmayı sorgusuz sualsiz kabullenir? Cinler tarafından yönetilmesine (!) izin verir?

      - Aşağıdaki tarikatların ve onlara bağlı cemaatlerden, hangilerinin Kur’an’ı Kerim’e ve Sünnette tamamen uygun hareket ettiklerinin biliyor musunuz? Bunu sizden öğrenebilir miyiz?

      - Kesinlikle doğrudan ayrılmadan, irademizi şeyhe, şıhlara teslim etmeden, “derunî” tasavvuf öğretisini, bu tarikatlardan, hangisinde bulabiliriz?
 
      - Günümüz de, sayıları bilinmeyen tarikat ve cemaatleri, yanlışlıkları ile birlikte isim, isim açıklaya bilir misiniz?

      - Tekke ve Zaviyeler Kanunun da yapılacak bir değişikle, bu tarikat ve cemaatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontrolü altına alamaz mısınız?

      - Ne oldukları, donanımları bilinmeyen bu şeyhlerin, bilgi düzeylerini kontrol edecek, bir yol ve yöntem getiremez misiniz?

      - Gelecekte, FETÖ/PDY gibi cemaatlerin “Din ve vicdan hürriyeti” ifadesinin altına gizlenerek herhangi bir “kalkışmaya” girişemeyeceğinin, garantisini açıklaya bilir misiniz?

      - Söz konusu tarikat ve cemaatler, gerçekten Allah yolunda yürüyorlar ise neden faaliyetlerini kapalı kapılar arkasında gizli gerçekleştiriyorlar? Allah’ın Evi Camii neden tercih etmiyorlar?

      - 30.11.1925 Tarih ve 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun’la ilgili, sorumluluğunuz yerine getirerek, ilgili birimleri, yeterince bilgilendiriyor musunuz?

      - Ayrıştıran, ötekileştiren mezhepler hakkında, neler yapılmasını öneriyorsunuz?

      Sayın Hocam,

      Türk Milleti olarak, 15 Temmuz 2016 günü, yapılan soysuzluğu, kahpeliği, alçakça yapılan ayaklanmayı, kanlı darbe girişimini bir daha yaşamamak üzere, sorularıma cevap vereceğinizi umuyor, yapacağınıza inandığım duyarlı çalışmalarınızla, ULUSAL EGEMENLİĞİMİZE ve CUMHURİYET değerlerimizin muhafazasına bir yerine bin tuğlada sizin koyacağınıza, DEVLETİMİZİN BEKASINA ve YÜCE İSLÂM DİNİNE en büyük hizmeti yapacağınıza inanmak istiyorum.

Saygılarımla,   


ABBÂSİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b . Muhammed el-Endelüsî, ö. 633/1236;
ABDÜSSELÂMİYYE (Abdüsselâm eş-Şeybânî, ö. 1165/1752;
ACEMİYYE (Yûsuf b. Abdullah b. Ömer el-Acemî, ö.768/1367
ÂCİZİYYE (Süleyman Âcizî Baba;
ACLÂNİYYE (Muhammed b. Aclân el-Hüseynî;
ÂDEMİYYE/AHSENİYYE (Âdem b. İsmâil el-Benûrî, ö. 1053/1643;
ADEVİYYE (Adî b. Müsâfir, ö. 557/1162).
ÂDİLİYYE/BEDRİYYE (Ebû Ömer Bedreddin Muhammed b. Ömer el-Âdilî el-Abbâsî, ö. 970/1563;
ÂFÂKIYYE (Hidâyetullah Âfâk Hoca/Apak Hoca, ö. 1106/1694;
AFÎFİYYE (Abdülvehhâb b. Abdüsselâm b. Ahmed el-Afîfî, ö. 1172/1758;
AHMEDİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Abdülhak er-Rudavlî, ö. 838/1435;
AHMEDİYYE/YİÐİTBAŞİYYE (Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin, ö. 910/1504;
AHRÂRİYYE (Ubeydullah Ahrâr, ö. 895/1490;
AHSENİYYE (Muhammet İhsan Oğuz, ö. 1991;
ALÂİYYE (Ebü’l-Alâ b. Ebü’l-Vefâ el-Ekberâbâdî, ö. 1061/1651;
ALEMİYYE (Abdullah eş-Şerîf b. İbrâhim el-Alemî, ö. 1089/1678;
ALEVİYYE (Silsilesi Hz. Ali’ye ulaşan bütün tarikatların genel nisbesi).
ALEVİYYE/ALLÂVİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mustafa el-Alevî/el-Allâvî, ö. 1934;
AMMÂRİYYE (Ammâr Bû Sennâ, ö. 1193/1779;
AMÛDİYYE (Ebû Îsâ Saîd b. Îsâ el-Amûdî, ö. XIII. yüzyıl;
ARÎFİYYE (İbnü’l-Arîf Ahmed b. Muhammed es-Sanhâcî, ö. 536/1141
ARRÂKIYYE (İbn Arrâk Muhammed b. Ali ed-Dımaşkī, ö. 933/1526;
ARÛSİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Arûs, ö. 868/1463-64;
ÂSIMİYYE (Ebû Zeyd Abdurrahman b. Ali el-Âsımî, ö. X/XVI. yüzyıl;
ASSÂLİYYE (Ahmed b. Ali el-Assâlî, ö. 1048/1639;
ÂŞÛRİYYE (Sâlih Âşûr el-Mağribî;
ATÂİYYE (Muhammed Atıyye er-Rifâî, ö. VII/XIII. yüzyıl;
AYDERÛSİYYE (Ebû Bekir b. Abdullah el-Ayderûs, ö. 914/1508;
AZEMİYYE/AZÂYİMİYYE (Ebü’l-Azâim Muhammed Mâzî, 1869-1937;
AZÎZÂN (Ali Râmîtenî, ö. 715/1315;
AZZÛZİYYE (İbn Azzûz Mustafa b. Muhammed el-İdrîsî el-Hasenî, ö. 1282/1866;
BABAİYYE (Abdülganî Pîr Babaî, ö. 870/1465-66
BÂCİYYE (Ebû Saîd Halef b. Ahmed el-Bâcî et-Temîmî, ö. 628/1231).
BÂHARZİYYE (Seyfeddin Saîd b. Mutahhar el-Bâharzî, ö. 659/1261;
BAHŞİYYE (Muhammed b. Muhammed el-Bahşî, ö. 1098/1687;
BÂVEYSİYYE (Ebû Ya‘kūb el-Bâveysî, ö. XVI. yüzyıl;
BAYRAMİYYE (Hacı Bayrâm-ı Velî, ö. 833/1430;
BECELİYYE (Muhammed b. Hüseyin el-Becelî, ö. 621/1224;
BEDEVİYYE/AHMEDİYYE/SÜTÛHİYYE (Ebü’l-Fityân Ahmed b. Ahmed el-Fâsî el-Bedevî, ö. 675/1276;
BEDEVİYYE (Ahmed el-Bedevî Züveytin el-Fâsî, ö. 1275/1859;
BEDRİYYE (Bedreddin Simâvî, ö. 823/1420
BEKKÂİYYE (Ali el-Bekkâ, ö. 670/1271;
BEKKİYYE (Ömer b. Seyyid Ahmed el-Bekkî et-Tûnisî, ö. 960/1553;
BEKRİYYE/SIDDÎKIYYE (Silsilesi Hz. Ebû Bekir’e ulaşan tarikatların genel nisbesi).
BEKRİYYE (Ebü’l-Mekârim Muhammed el-Bekrî, ö. 994/1586;
BEKRİYYE (Kutbüddin Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî, ö. 1162/1749;
BEKTAŞİYYE/BEKTAŞÎLİK (Hacı Bektâş-ı Velî, ö. 669/1271
BERRECÂNİYYE (İbn Berrecân Ebü’l-Hakem Abdüsselâm b. Abdurrahman el-Lahmî, ö. 536/1142
BERZENCİYYE (Seyyid Îsâ en-Nurbahşî el-Berzencî, ö. IX/XV. yüzyıl;
BEYÂNİYYE (Ebû Beyân Nebâ b. Muhammed b. Mahfûz el-Kureşî ed-Dımaşkī, ö. 551/1156
BEYYÛMİYYE (Ali Nûreddin b. Hicâzî el-Beyyûmî, ö. 1183/1769;
BEYZÂVİYYE (Kādî Abdullah b. Ömer el-Beyzâvî, ö. 685/1286;
BİBERİYYE (Halil Develioğlu, ö. 1933;
BİSTÂMİYYE/TAYFÛRİYYE (Bâyezîd-i Bistâmî, ö. 234/848
BÛALİYYE
BUHÂRİYYE (Celâleddin Ahmer el-Hüseyin b. Ahmed el-Buhârî, ö. 691/1292;
BUHÛRİYYE (Edirneli Mehmed Buhûrî, ö. 1039/1630;
BURHÂNİYYE (Burhâneddin İbrâhim b. Ömer b. Ali el-Alevî, ö. VI/XII. yüzyıl;
BÛAZZÂVİYYE (Muhammed b. Ahmed et-Tayyib el-Bûazzâvî, ö. 1914;
BÛZÎDİYYE (Muhammed b. Ahmed el-Bûzîdî, ö. 1229/1814;
BÜZGAŞİYYE/NECÎBİYYE (Necîbüddin Ali b. Büzgaş eş-Şîrâzî, ö. 678/1279;
CÂHİDİYYE (Câhidî Ahmed Efendi, ö. 1070/1660;
CÂMİYYE (Ahmed-i Nâmekī-i Câmî, ö. 536/1141).
CEBERTİYYE (İsmâil b. İbrâhim el-Cebertî, ö. 806/1403;
CELÂLİYYE (Mahdûm-i Cihâniyân Celâleddin Hüseyin el-Buhârî, ö. 785/1384;
CELVETİYYE/HÜDÂİYYE (Aziz Mahmud Hüdâyî, ö. 1038/1628;
CEMÂLİYYE (Cemâl-i Halvetî Aksarâyî, ö. 899/1494;
CEMÂLİYYE (Cemâleddin Uşşâkī, ö. 1164/1751;
CEMÎLİYYE (Cemâleddin el-Irâkī;
CENDELİYYE (Cendel b. Muhammed er-Rifâî, ö. 675/1276;
CERRÂHİYYE (Nûreddin Cerrâhî, ö. 1133/1721;
CEVHERİYYE (Abdülvehhâb el-Cevherî;
CEVHERİYYE (Abdürrahîm Muhammed el-Cevherî;
CEZÛLİYYE (Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî, ö. 870/1465;
CİHANGÎRİYYE (Cihangirli Hasan Burhâneddin, ö. 1074/1664;
CÛYBÂRİYYE (Muhammed İslâm Cûybârî, ö. 971/1563;
CÜNEYDİYYE (Cüneyd-i Bağdâdî, ö. 297/909;
CÜNEYDİYYE (Bahâeddin el-Cüneydî, ö. 921/1515;
ÇERKEŞİYYE (Çerkeşî Mustafa Efendi, ö. 1229/1814;  
ÇİŞTİYYE (Muînüddin Hasan Çiştî, ö. 633/1236;
DÂVÛDİYYE (Ebû Bekir b. Dâvûd, ö. 806/1403;
DEKKĀKIYYE (Ebû Ali ed-Dekkāk, ö. 405/1015
DEMİRTAŞİYYE (Muhammed Demirtaşî, ö. 929/1523;
DERDÎRİYYE (Ahmed ed-Derdîr, ö. 1201/1786;
DERKĀVİYYE (Ebû Hâmid Mevlâ el-Arabî ed-Derkāvî, ö. 1239/1823;
DESÛKIYYE/BURHÂNİYYE (İbrâhim b. Abdülazîz ed-Desûkī, ö. 676/1277;
DÎBİYYE (Ebü’l-Hasan Ali b. Hızır ed-Dîbî, ö. 719/1319
DÎRÎNİYYE/AZÎZİYYE (Abdülazîz b. Ahmed ed-Dîrînî,      ö.694/1295;
DÜCÂNİYYE (Şehâbeddin Seyyid Ahmed ed-Dücân, ö. 951/1544’
EBHERİYYE (Ebû Reşîd Kutbüddin el-Ebherî, ö. 572/1177;
EHDELİYYE (Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer el-Ehdel, ö. 650/1252;
EKBERİYYE/HÂTEMİYYE (Muhyiddin İbnü’l-Arabî, ö. 638/1240
ENVERİYYE (Osman Şems Efendi, ö. 1893;
ESEDİYYE/YEMENİYYE (Ebû Muhammed Afîfüddin Abdullah b. Ali el-Esedî, ö. 620/1223;
EŞREFİYYE (Seyyid Eşref Cihangîr-i Simnânî el-Hüseynî;
EŞREFİYYE/RÛMİYYE (Eşrefoğlu Rûmî, ö. 874/1469;
EZHERİYYE (Ebû Abdullah Muhammed b. Abdurrahman ez-Zevâvî el-Ezherî, ö. 1207/1792-93;
FÂRIZIYYE (Muhammed el-Fârızî/Abdülkādir-i Geylânî’nin torunu;
FÂZILİYYE (Muhammed Fâzıl b. Muhammed el-Emîn, ö. 1284/1867;
FAZLİYYE (Cemâleddin Muhammed b. Fazlullah el-Hindî el-Burhânpûrî, ö. 1029/1620;
FENÂİYYE (Fenâî Ali Efendi, ö. 1158/1745;
FENÂRİYYE (Molla Fenârî, ö. 834/1431;
FEYZİYYE (Feyzüddin Hüseyin es-Semmânî, ö. 1309/1891-92;
FİRDEVSİYYE (Necîbüddîn-i Firdevsî, ö. 733/1333;
FÜTÛHİYYE
GARÎBİYYE/HİNDİYYE (Muhammed Garîbullah el-Hindî;
GAVSİYYE (Seyyid Muhammed Gavs, ö. 923/1517;
GAVSİYYE (Ebü’l-Müeyyed Muhammed Gavs b. Hatîrüddin Gevâlyârî, ö. 970/1563;
GAYSİYYE (Ebü’l-Gays Saîd b. Süleyman b. Cemîl, ö. 651/1253;
GĀZİYYE/KĀSIMİYYE (el-Gāzî Ebü’l-Kāsım b. Muhammed b. Amr el-Erganî es-Sûsî, ö. 982/1574;
GUMÂRİYYE (Ahmed b. Abdülmü’min el-Gumârî, ö. 1262/1846;
GÜLŞENİYYE (İbrâhim Gülşenî, ö. 940/1534;
HACCÂCİYYE (Ebü’l-Haccâc Yûsuf b. Abdürrahîm el-Mağribî, ö. 642/1244;
HÂCEGÂN (Abdülhâlik-ı Gucdüvânî, ö. 575/1179
HADDÂDİYYE/BÂHADDÂDİYYE (Abdullah b. Alevî el-Haddâd, ö. 1132/1720;
HAFÎFİYYE (İbn Hafîf ed-Dabbî, ö. 371/982;
HAKKIYYE (İsmâil Hakkı Bursevî, ö. 1137/1725;
HÂLETİYYE (Hasan Hâletî Efendi, ö. XVIII. yüzyıl;
HÂLİDİYYE (Hâlid el-Bağdâdî, ö. 1242/1826-27; NakşibHALÎLİYYE (Geredeli Halil Efendi, ö. 1843;
HÂLİSİYYE (Ziyâeddin Abdurrahman Hâlis et-Tâlibânî, ö. 1275/1858;
HALVETİYYE (Ömer el-Halvetî, ö. 800/1397 [?];
HAMÂLİYYE (Şerîf Ahmed Hamâhullah, ö. 1943;
HAMMÛYE (Muhammed b. Hammûye b. Muhammed el-Hamevî, ö. 954/1547;
HAMZAVİYYE (Hamza Bâlî, ö. 980/1572-73;
HANSALİYYE (Saîd b. Yûsuf el-Hansalî, ö. 1114/1702;
HARÂLLİYYE/HARFİYYE (Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Harâllî, ö. 637/1240
HARÎRİYYE (Ebü’l-Hasan Ali el-Harîrî, ö. 645/1248;
HARÎSİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Yûsuf el-Harîsî el-Abbâsî, ö. 944/1537-38;
HARRÂKIYYE (Abdullah b. Muhammed el-Harrâk, ö. 1261/1845;
HARRÂZİYYE (Ebû Saîd el-Harrâz, ö. 277/890 [?];
HÂŞİMİYYE (Hâşim Baba/Mustafa Hâşim Üsküdârî, ö. 1197/1783;
HAYÂTİYYE (Mehmed Hayâtî Efendi, ö. 1180/1766-67;
HAYDARİYYE (Kutbüddin Haydar-ı Zâveî, ö. 618/1221 ?;
HEMEDÂNİYYE (Seyyid Ali el-Hemedânî, ö. 786/1385;
HEREVİYYE/ENSÂRİYYE (Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî, ö. 481/1089
HEVVÂRİYYE (Ebû Bekir b. Hevvâr el-Hevvârî el-Batâihî, ö. IV/X. yüzyıl;
HIZIRİYYE (Abdülazîz ed-Debbâğ, ö. 1132/1720;
HİFNİYYE/HAFNİYYE/HAFNÂVİYYE (Muhammed b. Sâlim el-Hifnî, ö. 1181/1767;
HİKEMİYYE (Muhammed b. Ebû Bekir el-Hikemî, ö. 617/1221;
HİLÂLİYYE (Muhammed b. Ömer Hilâl el-Hemedânî, ö. 1147/1734;
HİMMETİYYE (Bolulu Himmet Efendi, ö. 1095/1684;
İBRÂHİMİYYE (Kuşadalı İbrâhim Efendi, ö. 1262/1846;
İDRÎSİYYE (Ahmed b. İdrîs el-Hasenî el-Fâsî, ö. 1252/1837;
İMÂDİYYE (İmâdüddin el-Ekber;
ÎSEVİYYE (Şeyh Îsâ, ö. VII/XII. yüzyıl;
ÎSEVİYYE (Muhammed b. Îsâ el-Miknâsî el-Mağribî, ö. 930/1524;
ÎSEVİYYE (İbn Îsâ, ö. 967/1559-60;
İSHAKIYYE (Hâce İshak, ö. 1008/1599-1600;
İSHAKIYYE/İÐTİŞÂŞİYYE (Hâce İshak Huttalânî, ö. 827/1424;
İZZİYYE (Ebü’l-Feyz Hüseyin el-İzzî el-Mısrî;
KĀDİRİYYE (Abdülkādir-i Geylânî, ö. 561/1165-66;
KARABAŞİYYE (Karabaş Velî, ö. 1097/1686;
KÂSÂNİYYE (Ahmed b. Celâleddin el-Kâsânî, ö. 949/1542;
KĀSIMİYYE (Kāsım b. Muhammed el-Kebîr, ö. XIX. yüzyıl;
KASSÂRİYYE/MELÂMETİYYE (Hamdûn el-Kassâr, ö. 271/884
KATNÂNİYYE (Seyyid Hasan Ali el-Katnânî, ö. 747/1346;
KÂVUKCİYYE (Ebü’l-Mehâsin el-Kâvukcî, ö. 1305/1888;
KÂZERÛNİYYE/İSHAKIYYE/MÜRŞİDİYYE (Ebû İshak İbrâhim b. Şehriyâr el-Kâzerûnî,
KEMÂLİYYE (Kemâleddin Mustafa el-Bekrî, ö. 1199/1784;
KEMÂLİYYE (Kemâleddin el-Kisâlî, ö. 971/1563;
KERZÂZİYYE (Ahmed b. Mûsâ el-Hasenî el-Kerzâzî, ö. 1016/1607;
KESNEZÂNİYYE (Abdülkerîm Şah Kesnezânî, ö. 1317/1899;
KETTÂNİYYE (Muhammed b. Abdülkebîr el-Kettânî, ö. 1327/1909;
KEYYÂLİYYE (İsmâil er-Rifâî, ö. 656/1258;
KONEVİYYE/SADRİYYE (Sadreddin Konevî, ö. 673/1274;
KUMEYSİYYE (Seyyid Şah Kumeys el-Kādirî, ö. 992/1584;
KÜBREVİYYE (Necmeddîn-i Kübrâ, ö. 618/1221;
MAHDÛMİYYE (Mahdûm-i Cihân, ö. 785/1384;
MAHMÛDİYYE (Mahmûd ez-Zencî;
MÂRİFİYYE (Şeyh Mehmed Mârifî, ö. 1239/1824;
MA‘SÛMİYYE (Hâce Muhammed Ma‘sûm/İmâm-ı Rabbânî’nin oğlu;
MAZHARİYYE (Mazhar Cân-ı Cânân-ı Dihlevî, ö. 1195/1781;
MEDÂRİYYE/ŞAHMEDÂRİYYE (Bedîüddin Kutbül-medâr, ö. 840/1436
MEDENİYYE (Muhammed Zâfir el-Medenî, ö. 1321/1903;
MEDYENİYYE/ŞUAYBİYYE (Ebû Medyen Şuayb b. Hüseyin el-Mağribî, ö. 594/1198;
MEHÂCİYYE (Sîdî Ebû Azze [Yaizzâ] el-Mehâcî, ö. 1277/1860-61;
MEHDÂVİYYE (Ebû Muhammed Abdülazîz b. Ebû Bekir el-Kureşî el-Mehdâvî, ö. 621/1224;
MELÂMİYYE (Ömer Dede Sikkînî, ö. 880/1475;
MENZELİYYE (Ali b. Ammâr el-Menzelî, ö. XII/XVIII. yüzyıl;
MERÂZIKA/MERÂZIKIYYE (Merzûk el-Hüseynî el-Yemenî, ö. 677/1278;
MEŞÎŞİYYE/SELÂMİYYE (Abdüsselâm b. Meşîş, ö. 625/1228 [?];
METBÛLİYYE (İbrâhim el-Metbûlî, ö. 880/1475;
MEVLEVİYYE (Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, ö. 672/1273
MEYMÛNİYYE/HAVÂTIRİYYE (Ali b. Meymûn el-Mağribî, ö. 917/1511;
MÎRGANİYYE/EMÎRGANİYYE/HATMİYYE (Muhammed Osman el-Mîrganî, ö. 1268/1852;
MUHÂSİBİYYE (Hâris b. Esed el-Muhâsibî, ö. 243/857
MUHTÂRİYYE (Muhtâr b. Ahmed el-Küntî, ö. 1226/1811;
MURÂDİYYE (Murad Buhârî, ö. 1132/1720;
MUSLİHİYYE (Muslihuddin Mustafa, ö. 1099/1688;
MÜCEDDİDİYYE/AHMEDİYYE (İmâm-ı Rabbânî/Ahmed-i Sirhindî, ö. 1034/1624;
MÜRÎDİYYE (Ahmedü Bamba, ö. 1927;
MÜŞERRİİYYE (Muhammed b. Mûsâ b. Ali b. Uceyl el-Yemenî el-Müşerria, ö. 760/1359;
MÜŞTÂKIYYE (Şeyh Müştâk Baba, ö. 1247/1831-32;
NABLUSİYYE (Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî, ö. 1143/1731;
NAKŞİBENDİYYE/BAHÂİYYE (Bahâeddin Nakşibend, ö. 791/1389;
NÂSIRİYYE (Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b. Nâsır, ö. 1085/1674;
NASÛHİYYE (Mehmed Nasûhî, ö. 1130/1717;
NEHÂRİYYE (Ömer b. Mûsâ en-Nehârî, ö. VII/XIII. yüzyıl;
NESÎMİYYE (Ebû Abdullah Mahmûd en-Nesîmî;
NEVEVİYYE (Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, ö. 676/1277;
NEVŞÂHİYYE (Muhammed Nevşah Gencbahş, ö. 1064/1654;
Nİ‘METULLĀHİYYE (Ni‘metullāh-ı Velî, ö. 834/1431;
NİYÂZİYYE (Abdurrahman en-Niyâzî, ö. 1311/1894;
NİYÂZİYYE/MISRİYYE (Niyâzî-i Mısrî, ö. 1105/1694;
NİZÂMİYYE (Nizâmeddin Evliyâ, ö. 725/1325;
NURBAHŞİYYE (Seyyid Muhammed Nurbahş, ö. 869/1464;
NÛRİYYE (Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî, ö. 295/908
NÛRİYYE (Nûreddin Abdurrahman el-İsferâyînî, ö. 639/1242;
NÛRİYYE (Nûreddin Habîbullah el-Hadîsî;
NÛRİYYE/MELÂMİYYE (Muhammed Nûrü’l-Arabî, ö. 1305/1888;
PÎRCEMÂLİYYE (Pîr Cemâleddin Ahmed-i Erdistânî, ö. 879/1474-75;
RAHMÂNİYYE (Muhammed b. Abdurrahman el-Gaştûlî, ö. 1208/1794;
RAHMÂNİYYE (Muhammed b. Mes‘ûd b. Abdurrahman, ö. 1295/1878,
RAMAZÂNİYYE (Mahfî Ramazan Efendi, ö. 1025/1616;
RÂŞİDİYYE/YÛSUFİYYE (Ahmed b. Yûsuf er-Râşidî el-Milyânî, ö. 927/1521;
RAÛFİYYE (Ahmed Raûfî, ö. 1170/1757;
RESLÂNİYYE (Reslân b. Ya‘kūb b. Abdurrahman el-Ca‘berî, ö. 695/1296;
RESMİYYE/ÂHİYYE (Mustafa Resmî Efendi, ö. 1206/1792;
REŞÎDİYYE (İbrâhim Reşîd ed-Düveyhî, ö. 1291/1874;
REVŞENİYYE (Bâyezîd-i Ensârî, ö. 980/1573
RİFÂİYYE/AHMEDİYYE/BATÂİHİYYE (Ahmed er-Rifâî, ö. 578/1182;
RÛMİYYE/İSMÂİLİYYE (İsmâil Rûmî Tosyavî, ö. 1041/1631;
RÛZBİHÂNİYYE (Rûzbihân-ı Baklî, ö. 606/1209;
RÜKNİYYE (Alâüddevle-i Simnânî, ö. 736/1336;
RÛŞENİYYE (Dede Ömer Rûşenî, ö. 892/1487;
SÂBİRİYYE (Hâce Alâeddin Ali b. Ahmed Sâbir, ö. 690/1291;
SA‘DİYYE/CEBÂVİYYE (Sa‘deddin el-Cebâvî eş-Şeybânî, ö. 575/1180;
SAFEVİYYE/ERDEBİLİYYE (Safiyyüddîn-i Erdebîlî, ö. 735/1334;
SÂHİLİYYE (Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Abdurrahman el-Ensârî es-Sâhilî, ö. 735/1335
SALÂHİYYE (Abdullah Salâhî Uşşâkī, ö. 1197/1783;
SÂLİMİYYE (Muhammed b. Ahmed b. Sâlim el-Basrî, ö. 297/909;
SÂVİYYE (Ebü’l-İrşâd Ahmed b. Muhammed es-Sâvî, ö. 1241/1825;
SAYYÂDİYYE (İzzeddin Ahmed es-Sayyâd, ö. 670/1271;
SEBSEBİYYE (Süleyman es-Sebsebî,
SEB‘ÎNİYYE (İbn Seb‘în, ö. 669/1270
SEBTİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ca‘fer es-Sebtî, ö. 601/1205;
SEHLİYYE (Sehl b. Abdullah et-Tüsterî, ö. 283/896;
SELÂMİYYE (Selâmi Ali Efendi, ö. 1103/1691;
SEMMÂNİYYE (Muhammed b. Abdülkerîm es-Semmân, ö. 1189/1776;
SENÛSİYYE (Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî, ö. 895/1490;
SENÛSİYYE (Muhammed b. Ali es-Senûsî, ö. 1276/1859;
SEYYÂRİYYE (Ebü’l-Abbas es-Seyyârî, ö. 342/953-54
SEZÂİYYE (Hasan Sezâî-yi Gülşenî, ö. 1151/1738;
SİNÂNİYYE/ÜMMÎSİNÂNİYYE (Ümmî Sinan İbrâhim b. Abdurrahman Halvetî, ö. 976/1568;
SİVÂSİYYE (Abdülahad Nûrî, ö. 1061/1651;
SUMÂDİYYE (Müslim b. Muhammed es-Sumâdî, ö. 994/1586;
SUÛDİYYE (Ebü’s-Suûd b. Ebü’l-Aşâyir el-Vâsıtî el-Bâdirînî, ö. 644/1246
SÜHREVERDİYYE (Ebû Hafs Şehâbeddin es-Sühreverdî, ö. 632/1234;
SÜNBÜLİYYE  (Sünbül Sinan, ö. 936/1529
ŞÂBÂNİYYE (Şâbân-ı Velî, ö. 976/1569;
ŞAHÂLEMİYYE (Şahâlem b. Ebû Muhammed, ö. 880/1475;
ŞA‘RÂNİYYE (Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî, ö. 973/1565;
ŞÂZELİYYE (Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah eş-Şâzelî, ö. 656/1258;
ŞEMSİYYE (Akşemseddin, ö. 863/1459;
ŞEMSİYYE (Şemseddin Sivâsî, ö. 1006/1597;
ŞER‘İYYE (Abdülmün‘im b. Abdünnebî Ali el-Kādirî, ö. 1986;
ŞERNÛBİYYE (Ebü’l-Abbas Şehâbeddin Ahmed b. Osman eş-Şernûbî, ö. 994/1586;
ŞERRÂBİYYE (Şeyh Abdullah Yûnus;
ŞEYBÂNİYYE/YÛNUSİYYE (Ebû Muhammed Yûnus b. Yûsuf eş-Şeybânî, ö. 619/1222
ŞEYHİYYE (Sîdî eş-Şeyh Abdülkādir b. Muhammed es-Semâhî, ö. 1025/1616;
ŞİNNÂVİYYE (Ebû Abdullah Muhammed eş-Şinnâvî, ö. 1088/1677;
ŞUAYBİYYE (Ebû Şuayb Eyyûb es-Sâriye b. Saîd el-Ensârî, ö. 561/1165-66
ŞUAYBİYYE (Şemseddin Muhammed b. Muhammed b. Şuayb el-Hicâzî, ö. 1040/1630;
ŞÛZİYYE (Ebû Abdullah eş-Şûzî el-İşbîlî, ö. VII/XIII. yüzyıl
ŞÜŞTERİYYE (Ebü’l-Hasan Ali b. Abdullah eş-Şüşterî en-Nümeyrî, ö. 668/1269
ŞÜTTÂRİYYE/ŞETTÂRİYYE (Abdullah-ı Şüttârî, ö. 832/1428-29;
TEBBÂİYYE (Abdülazîz b. Abdülhak et-Tebbâ‘, ö. 914/1508;
TÂCİYYE (Tâceddin b. Zekeriyyâ el-Hindî, ö. 1050/1640;
TAÐLİBİYYE (Ebû Tağlib Muhammed b. Sâlim es-Sa‘dî eş-Şeybânî;
TAVÂŞİYYE (Nûreddin Ali b. Abdullah et-Tavâşî;
TÂZİYYE (Ebû Sâlim İbrâhim b. Muhammed et-Tâzî, ö. 866/1462;
TENNÛRİYYE (İbrâhim Tennûrî, ö. 887/1482;
TİCÂNİYYE (Seyyid Ahmed et-Ticânî, ö. 1230/1815;
UCEYLİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mûsâ b. Uceyl el-Yemenî, ö. 690/1291;
UKAYLİYYE  (Ukayl b. Şehâbeddin Ahmed el-Menbicî el-Batâihî, ö. 550/1155;

 

Kenan Mutlu Gürses


Kenan Mutlu Gürses © 2011 - 2024 Her hakkı saklıdır. Başa Dön